يادداشت از يک دوست

 تا صورت پيوند جهان بودعلی بود

 تانقش زمين بودوزمان بود علی بود

 چندان که در آفاق نظر کردم وديدم

از روی يقين در همه موجود علی بود

اين کفرنباشد سخن کفر نه اينست

تا هست علی باشدوتابود علی بود

 افسوس که. علی عدالت را هم برد ...

 

/ 0 نظر / 27 بازدید